• Topptrender inom mode & livsstil Topptrender inom mode & livsstil
  • Oslagbara priser & hög kvalitet Oslagbara priser & hög kvalitet
  • Fri frakt & retur** Fri frakt & retur** vid köp över 500 kr
  • SE


Allmänna affärsvillkor med kundinformation: Lesara.se

1. Tillämpningsområden

2. Ingående av avtal

3. Ångerrätt

4. Priser och betalningsvillkor

5. Leverans- och fraktvillkor

6. Reklamation

7. Ansvar för fel

8. Tillämplig rätt, behörig domstol

9. Alternativ tvistlösning1) Tillämpningsområden

1.1 Dessa affärsvillkor från Lesara AG (nedan ”säljaren”) tillämpas på samtliga avtal som ingås mellan en konsument eller en näringsidkare (nedan ”kunden”) och säljaren gällande varor i säljarens onlinebutik. Härmed avvisas villkor från kundens sida, såvida inga andra överenskommelser gjorts.

1.2 Konsument i den mening som avses i dessa allmänna affärsvillkor är varje fysisk person som ingår avtal för ändamål som i huvudsak faller utanför den egna närings- eller yrkesverksamheten. Näringsidkare i den mening som avses i dessa allmänna affärsvillkor är fysiska eller juridiska personer eller handelsbolag, som vid ingående av avtal agerar för ändamål som faller inom ramen för den egna närings- eller yrkesverksamheten.

2) Ingående av avtal

2.1 De produktbeskrivningar som finns i säljarens onlinebutik utgör inga bindande anbud från säljarens sida, utan ger kunden möjlighet att lämna ett bindande anbud.

2.2 Kunden kan lämna anbud via det beställningsformulär som finns i säljarens onlinebutik. Kunden lämnar ett juridiskt bindande anbud avseende de varor som varukorgen innehåller genom att klicka på de avslutande knapparna i beställningsprocessen efter det att han eller hon har lagt de valda varorna och/eller tjänsterna i den virtuella varukorgen och genomgått den virtuella beställningsprocessen. Vidare kan kunden lämna ett anbud till säljaren per telefon, fax, epost eller post.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens anbud inom fem dagar genom att:

- skicka kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), vilket avgörs av i vilken mån kunden har tillgång till orderbekräftelsen, eller
- leverera den beställda varan till kunden, vilket avgörs av i vilken mån kunden har tillgång till varan, eller
- kräva betalning av kunden efter det att beställning har lagts.

Om flera av ovanstående alternativ kan tillämpas, ingås avtalet vid den tidpunkt då något av ovanstående alternativ inträffar.

Om säljaren inte antar kundens anbud inom ovanstående tidsfrist, gäller detta som avslag av anbudet med följden att kunden inte längre är bunden av sin viljeförklaring.

Den slutgiltiga orderbekräftelsen skickas ut inom max 48 timmar från köptillfället.

2.4 Fristen för anbudets accepterande börjar löpa dagen efter det att kunden lämnat anbudet och upphör vid utgången av den femte dagen efter det att anbudet skickats.

2.5 När ett anbud lämnas via säljarens beställningsformulär på webben, sparar säljaren avtalstexten och skickar den tillsammans med dessa allmänna affärsvillkor i textform (t.ex. epost, fax eller brev) till kunden efter det att han eller hon har skickat sin beställning. Dessutom arkiveras avtalstexten på säljarens hemsida och finns tillgänglig utan kostnad för kunden via dennes lösenordsskyddade kundkonto, genom att han eller hon anger sina inloggningsuppgifter, förutsatt att kunden har öppnat ett kundkonto i säljarens onlinebutik innan det att kundens beställning har avsänts.

2.6 Kunden kan löpande korrigera sitt anbud genom vanliga knapp- och musfunktioner innan anbudet skickas via beställningsformuläret på webben. Dessutom visas alla uppgifter ytterligare en gång i ett bekräftelsefönster där det är möjligt att göra ändringar med de gängse knapp- och musfunktionerna innan beställningen har lagts med bindande verkan.

2.7 Det ingångna avtalet finns tillgängligt på svenska.

2.8 Säljaren ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år).

2.9 Säljaren kräver aldrig kreditupplysning.

2.10 Säljaren innehar SSL-certifikat.

2.11 Säljaren följer PUL.

2.12 Kunden kan betala med kreditkort, Paypal, förskottsbetalning, faktura eller delbetalning via Klarna samt direktöverföring via bank med EnterCash.

3) Ångerrätt

3.1 Konsumenter har som huvudregel ångerrätt enligt lag.

3.2 Kunden har rätt att avbryta avtalet inom 14 dagar utan motivering. Fristen för ångerrätt är 14 dagar från den dag som kunden tar eller har tagit emot den sista varan i en beställning. För att göra ångerätten gällande måste kunden meddela säljaren per post, fax eller epost sätt inom den nämnda fristen för ångerrätt. Kunden kan använda sig av det av säljaren bifoade formuläret som mall, men det är inget krav.

3.3 Om kunden avbryter avtalet betalar säljaren tillbaka alla inbetalningar som kunden gjort, inklusive leveranskostnader (med undantag av sådana extrakostnader som hänför sig till att kunden valt annan leverans än den mest prisvärda standardleveransen som säljaren normalt erbjuder). Återbetalning sker omedelbart eller senast inom 14 dagar från och med dagen säljaren mottar beskeded om att kunden återkallar avtalet. För återbetalningar tillämpar säljaren samma betalningssätt som användes vid den ursprungliga transaktionen, såvida kunden och säljaren inte uttryckligen kommit överens om något annat. Säljaren debiterar inga extra kostnader för återbetalningar. Säljaren kan emellertid neka en återbetalning tills varan tagit emot eller tills kunden bevisat att varan skickats tillbaka, beroende på vilket som sker först.

3.4 Kunden ska skicka tillbaka varan omedelbart eller senast inom 14 dagar från och med den dag kunden informerat säljaren om önskan att avbryta avtalet. Fristen har beaktats om kunden skickar tillbaka varan inom 14 dagar. Säljaren övertar kostnaden för returer av sådana varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan skickas tillbaka med normal post (t.ex. speditionsvara). Kunden övertar kostnaden för returer av sådana varor som på grund av sin beskaffenhet kan skickas tillbaka med normal post.

3.5 Kunden har rätt att öppna förpackningen för att kontrollera att och hur produkten fungerar. Detta ska ske inom rimliga gränser och produkten får inte hanteras ovårdat. Kunden ansvarar enbart för varans eventuella värdeförlust, om den hänför sig till en hantering som inte är nödvändig för kontroll av varans beskaffenhet, egenskaper och funktion.

3.6 Ångerrätten gäller alla varor och varukategorier.

3.7 Kunden måste se till att varan varken skadas eller smutsas ner och ska om möjligt skicka tillbaka varan i originalförpackningen tillsammans med alla tillbehör och delar som ingick i förpackningen. Om det är nödvändigt kan en skyddande förpackning användas. Om kunden inte längre har originalförpackningen kan en lämplig förpackning som ger tillräckligt skydd mot transportskador användas. Observera att ovan nämnda allmänna upplysningar inte är villkor för kundens ångerrätt.

3.8 Om köparen vill ångra ett avtal finns mer information samt ångerblankett att ladda ned på Konsumentverkets hemsida: http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 De angivna priserna är totalpriser inklusive lagstadgad moms, såvida inte annat framgår av säljarens produktbeskrivning. Eventuella tillkommande leverans- eller fraktkostnader anges separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 Vid leveranser till länder utanför Europeiska Unionen kan i enskilda fall ytterligare kostnader uppstå, vilka kunden och inte försäljaren är förpliktigad att bära. Till dessa räknas exempelvis kostnader för pengaöverföring genom kreditinstitut (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller införselrelaterade avgifter eller skatter (t.ex. tull). Sådana kostnader kan, beträffande pengaöverföring, också uppstå om leveransen inte går till ett land utanför Europeiska Unionen, men kunden utför betalningen från ett land utanför Europeiska Unionen.

4.3 Kunden kan välja mellan olika betalningsmöjligheter, vilka anges i säljarens onlinebutik.

4.4 Föreligger överenskommelse om förskottsbetalning ska betalning ske omedelbart efter det att avtal har ingåtts.

4.5 Säljaren samarbetar med betalningsleverantörerna Visa, Klarna, Mastercard, American Express, EnterCash och PayPal som är kompatibla PCI DSS. Vid betalning med hjälp av ett av PayPal tillhandahållna betalningssätt sker betalningsprocessen via betalningstjänsten PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan: "PayPal"), med tillämpande av PayPals användningsvillkor, vilka finns på: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller, om kunden inte har ett PayPal-konto, med tillämpande av villkoren för betalningar utan PayPal-konto, vilka finns på:
https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-full

Om kunden väljer att använda betalningsmetoden Klarna Faktura eller Klarna Betalning sker betalning via AB (publ) [https://www.klarna.se], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, nedan kallad "Klarna". Om kunden väljer faktura via Klarna som betalningsmetod hittar säljaren kundens adress via personnummer. Ytterligare information om betalningsmetoderna Klarna Faktura och Klarna Betalning samt dess villkor finns under säljarens betalningsinformation på följande webbplats: www.lesara.se

5) Leverans- och fraktvillkor

5.1 Säljaren samarbetar med PostNord. Leverans av varor sker till det serviceställe som ligger närmast den leveransadress som kunden angivit samt inom 30 dagar, såvida inget annat har avtalats. Leveranstiden beror på typ av produkt. Olika produkter kan ha olika leveranstider. Mer information om olika produkters leveranstider finns i säljarens PDP. Vid en beställning via försäljarens beställningsformulär online är den i beställningsformuläret angivna leveransadressen avgörande. Ett undantag är om betalningssättet PayPal används av kunden, då den vid tidpunkten för betalningen lagrade leveransadressen hos PayPal är avgörande.

5.2 Om transportföretaget skickar tillbaka den levererade varan till säljaren på grund av att den inte kunnat levereras till kunden, bär kunden ansvaret för kostnaden för den felaktiga leveransen. Detta gäller inte om kunden utövar sin ångerrätt, om han eller hon inte kunnat råda över omständigheter som gjorde att varan inte kunde levereras eller om han eller hon tillfälligt var förhindrad att ta emot den erbjudna tjänsten, såvida säljaren inte meddelat honom eller henne om tjänsten i rimlig tid i förväg.

5.3 För varor som levereras per spedition sker leveransen genom "fri trottoarkant", alltså fram till den vid leveransadressen närmast belägna offentliga trottoarkanten, såvida inte annat anges i, och sålunda inget annat överenskommits om, i leveransuppgifterna i försäljarens onlinebutik.

5.4 Varan kan inte hämtas.

5.5 Köparen har rätt att inom rimliga gränser öppna förpackningen för att kontrollera att och hur varan fungerar.

5.6 Hushållsprodukter, tekniska produkter och andra produkter som kräver instruktioner åtföljs av en bruksanvisning i fysisk eller digital form.

5.7 Om säljaren inte kan leverera varan inom avtalad tid kommer köparen att informeras om anledningen till förseningen samt den nya tidpunkten för leveransen, i den mån det är möjligt. Om säljaren inte kan åtgärda felet inom skälig tid har köparen rätt att häva köpet.

5.8 Det tillkommer inga kostnader för kunden om denne inte hämtar ut sitt paket.

6) Reklamation

Konsumenten har rätt att reklamera en vara om dess egenskaper avviker från det som avtalats. Reklamationen ska rapporteras av kunden så snart felet ha upptäckts. Skälig tid för upptäckt av skador eller defekter är 2 månader. Enligt konsumentköplagen har konsumenten 3 års reklamationsrätt. Kunden kommer i sådant fall att kompenseras för eventuella fraktkostnader samt andra kostnader som uppkommit i samband med reklamationen. Exempel på detta kan vara bensinkostnader, parkeringskostnader, telefonkostnader och liknande. Vid reklamation kommer återbetalning att ske omgående, utan onödigt dröjsmål.

7) Ansvar för fel

Beträffande ansvar för fel gäller vad som stadgas i lag.

8) Tillämplig rätt, behörig domstol

Beträffande ansvar för fel gäller vad som stadgas i lag.

8.1 För det fall kunden är konsument i den mening som avses i punkt 1.2 är samtliga parter underkastade lagen i det land där kunden har sin vanliga vistelseort, med undantag för FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor. Tvister som uppstår inom ramen för detta avtal ska uteslutande prövas av en domstol som är behörig där kunden har sin hemvist.

8.2 För det fall kunden agerar som näringsidkare i den mening som avses i punkt 1.2 är samtliga parter underkastade lagen i det land där säljaren har sitt företagssäte, med undantag för FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor. Tvister som uppstår inom ramen för detta avtal ska uteslutande prövas av en domstol som är behörig där säljaren har sitt säte.

8.3 Mer information om konsumenträttigheter finns tillgängligt på Konsumentverkets hemsida.

9) Alternativ tvistlösning

9.1 EU-kommissionen erbjuder en plattform för tvistlösning online via följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Plattformen fungerar som samlingsplats för tvistlösning utanför domstol för tvister som uppstår vid onlinehandel eller vid tjänsteavtal där en konsument ingår.

9.2 Försäljaren är varken förpliktigad eller villig att delta i tvistlösningsprocedurer i detta tvistlösningsforum.

9.3 Säljaren följer ARN vid eventuell tvist. Om kunden inte är tillfreds med säljarens hantering i ett ärende ska tvisten lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: https://www.arn.se/
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

EU ODR: https://ec.europa.eu/odr/

Kundservice

Lesaras kundserviceteam finns tillgängligt för frågor, förslag och klagomål måndag till fredag kl. 09:00-18:00

Telefonnummer: +46 852503850
Epost: [email protected]
Lesara AG
Schicklerstraße 5-7
10179 Berlín
Tyskland

CEO: Roman Kirsch
Registreringsnotering: Komersiell registrering
Företagsregistreringnummer: Amtsgericht Charlottenburg, HRB 153148 B
Skattenummer: DE815459423

Datum: 2018-07-19


* De överstrukna priserna motsvarar rekommenderat pris hos återförsäljare (RRP).
** vid köp över 500 kr
1 Detaljhandelspris på style-discount.com/de.